ORTHOMANUELE GENEESKUNDE APELDOORN & AMSTERDAM

Mw. E. van Essen, arts OMG, arts MSK

Laatste nieuws

Praktijk Veluwe

De praktijk op de Veluwe is gesloten. U kunt terecht in de praktijk van dr. van Essen in Amsterdam-Oost (ca. 65 minuten rijden vanaf Apeldoorn, of 30 minuten vanaf Amersfoort-A1) of in Elim/Hoogeveen (ca. 55 minuten rijden vanaf Apeldoorn of 30 minuten vanaf Zwolle-A28).

Privacy

Privacy Policy Praktijk Dokter van Essen

In verband met uw privacy wordt er in de praktijk niet gewerkt met sms en whatsapp. De praktijk contacteren kan alleen telefonisch en zo nodig medisch inhoudelijk daarna via zorgmail.

De praktijk van Mw. van Essen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De praktijk van Mw. van Essen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

–        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

–        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

–        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

–        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als praktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten/cliënten
Persoonsgegevens van patiënten/cliënten  worden door De praktijk van Mw. van Essen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–        Administratieve doeleinden;

–        Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

–        Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–        De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De praktijk van Mw. van Essen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–        Voornaam en voorletters;

–        Tussenvoegsel;

–        Achternaam;

–        Telefoonnummer;

–        Adres

–        E-mailadres;

–        Geslacht;

–        Geboortedatum;

–        Huisarts en evt. verwijzer of andere zorgverlener

–        evt. Bankgegevens;

–        Medische gegevens.

Uw persoonsgegevens worden door De praktijk van Mw. van Essen  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–        Van 15 jaar (bewaartermijn medische gegevens).

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers
Persoonsgegevens van leveranciers worden door De praktijk van Mw. van Essen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–        Administratieve doeleinden;

–        Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

–        Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–        De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De praktijk van Mw. van Essen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–        Voornaam;

–        Tussenvoegsel;

–        Achternaam;

–        (Zakelijk) Telefoonnummer;

–        (Zakelijk) E-mailadres;

–        Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door De praktijk van Mw. van Essen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–        van maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door De praktijk van Mw. van Essen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–        Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–        Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De praktijk van Mw. van Essen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–        Voornaam;

–        Tussenvoegsel;

–        Achternaam;

–        (Zakelijk) Telefoonnummer;

–        (Zakelijk) E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door De praktijk van Mw. van Essen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–        Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden indien van toepassing door de praktijk van Mw. van Essen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–        Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–        De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan De praktijk van Mw. van Essen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–        Voornaam;

–        Tussenvoegsel;

–        Achternaam;

–        Telefoonnummer;

–        E-mailadres;

–        Geboortedatum;

–        Salarisgegevens;

–        Kopie ID;

–        BSN-nummer;

–        Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door de praktijk van Mw. van Essen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–        Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

–        Het verzorgen van de internetomgeving;
–        Het verzorgen van de (financiële) administratie;

–        Evt in de toekomst het verzorgen van communicatie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
De praktijk van Mw. van Essen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

–        Alle personen die namens de praktijk van Mw. van Essen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

–        We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; Gegevens worden veilig bewaard via James Software.

–        We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

–        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten via James Software.

–        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

–        Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens
Praktijk Mw. van Essen, arts

Domselaerstraat 12        1093 MA             Amsterdam

Cartstensdijk 19 7916 TN              Elim, Gem. Hoogeveen

tel 06-3303 7884

 

Laatste nieuws

Praktijk Veluwe